اخبار گچساران

مردم شهرستان گچساران منتظر حل مشکلات سال گذشته ی شهرستان خود درسال جهاد اقتصادی
نویسنده : زواره کائیدی - ساعت ۸:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱
 

سال89 که سال همت مضاعف وکارمضاعف بودمردم گچساران بامشکلات عدیده ی مواجه شدندامادراین بین چندموردازمشکلات بسیارحادوغیرقابل تحمل بودوتابحال نیزگریبانگیرآنهاست .فاضلاب ازجمله ای این مسائل است که همچون آتشفشان هرازچندگاهی فوران کرده وکوچه وخیابانهای محل پرازفاضلاب می شوند البته دربخشهای ازشهراین معضل برطرف شده ولی درقسمت اعظمی ازشهرهمچنان مردم بایدبامشکل مذکورتارسیدن بودجه کافی جهت حل آن سازش پیدابکنندوآثارغیربهداشتی وآلاینده آنرامتحمل شوندعلاوه براین پیدایش جوی پرازفاضلاب که خودراهی رودخانه شده وآنجارانیزدچارآلودگی کرده تاعلاوه بربشر-حشروحشم رانیزدرمعرض مخاطرات ومضراتش قراردهد.

برق هم درسال قبل اهالی شهرستان راازمشکلاتش بی نصیب نکرد وفرسودگی تیربرقهایاوجودآنهادروسط برخی کوچه وخیابانها ازعمده مشکلاتی که شهروندان باآن مواجه بودندودرتابستان شاهدخاموشی ها ی برق بخاطرکوچکترین مشکلات بودیم.ازگرمعضلات شهردرسال قبل مربوط می شودبه کیفیت آسفالت کوچه وخیابانهاوجاده های منتهی به شهرکه بویژه صاحبان وسایل نقلیه راموردرنجش قراردادکه علت اساسی آن حرکت وسایل باحمل باربیش ازحداستاندارروی آنهاست وازطرف دیگرناشی ازآسفالتهای غیراستانداردمی باشدکه بعضی از  مکانها و خیابانها گرفتار ان شده است .بیکاری  همیشه کریبانگیر جوانان گچساران بوده که  از اسیبهای اجتمای  ان  میتوان به کار کردن  افرادمسن بویژه زنان برای تامین معیشت فرزندان خودکه بیکارندوروی آوردن جوانان به مشاغل کاذب ویادرنهایت انحراف به مسائل غیراخلاقی اشاره نمودکه باتوجه به وجودشرکتهای نفتی درحوزه شهرستان نبایدشاهدچنین خیل زیادی ازبیکاران باشیم
ساخت وسازهای جدیدمنازل مسکونی وبوجودآمدن کوی های تازه ولزوم تامین نیازهای آنها برای ساکنین خودمشکلاتی به بارآورده که تابحال هم حل نشده وحتی منازل ساخته شده ای  قبلی هم درحداقل امکانات بسرمی برندامکانات ورزشی سال پیش شهرهمان سالنهای کوچک وفرسوده وغیراستاندارد چندساله است وهمچنان ورزشکاران شهرستان گچساران درحسرت مکانهای هستندکه چندباربه واقعیت نزدیک شدولی عدم پیگیری مسولان محلی عامل به ثمرننشستن حسرت مذکوراست.وجودسگهای ولگرددرسطح شهربویژه دراواخرشب  ضمن ایجادنامنی برای عابران باعث ریخت وپاش زباله ها درکوچه وخیابان می شوندوبه آلودگی محیط می افزایند.دربحث بهداشت وضع درسالی که سپری شدبدلیل بالاآمدن فاضلابهادرکوچه وخیابانها وزبالهایی که درسطح شهربطورصحیح جمع آوری نمی شوندرضایت بخش نبوده است.
درمقوله درمان مقداری از دردها ومشکلات چندسال قبل حاکم برشهرستان  حل شده ولی هنوزباتوسعه وافزایش رشدجمعیت شهرستان ناهماهنگ است وتوسعه ای فضای درمانی وامکانات آن آرزوی اهالی این دیاراست.   
ازدیگرمسائل موردطرح سال قبل عدم توجه ورسیدگی به نقاط مسکونی اطراف شهریابه عبارتی همان حاشیه شهرکه درسنین طی شده هم توجه وعنایت مسئولین رابه خودجلب نکرده وازآسفالت نامناسب وعدم نظافت درست کوچه وخیابان رنج می برند.بازارمرکزی شهرکه قدیمی وفرسوده شده از نظر ترافیکی درگیراست وگله مندی صاحب مغازه ها رادرپی داشته است دربخش میوه فروشان هم نیازبه ایجادموانعی به منظورجلوگیری ازورودوسایل نقلیه و درجهت ممانعت ازشلوغی وایجادامنیت برای مشتریان است .درکنارمشکلات ذکرشده بایدگله مندی مردم ازکارشورا-نماینده وبرخی مسولین کم کار راهم  اضافه کنیم  شوراشهرهمچون سالهای قبل مقبولیت چندانی ازنظرعملکردنداشتندالبته بهترین کارهای انها دنبال  همدیگر حرف زدن و رئیس شورا عوض کردن است .
نماینده هم سرنوشتی بهتر ازشورا نداشته وبدلیل عدم اجرای تعهدات خوددرقبال حوزه انتخابی خودازجمله بیکاری وگماردن برخی مدیران ناتوان دربرخی ادارات شهرستان وعدم شایسته سالاری ودیگرمسائل شهرستان بودونبودش برای مردم فرقی نداشت وحضورپررنگی درفاتحه وسرسفره دوستان وبرخی مسولین بویژه درآستانه انتخابات امسال داشت ولی گامهایی درخورگچسارانی ها برنداشتند.درحوزه آموزش وپرورش سال گذشته قبولی های کنکورکه بعنوان محصول ویکی ازارزیابی های آن بشمارمی رودنتایج درشان ومنزلت وسابقه ی علمی شهرستان حاصل نشدوشرکت کنندگان در کلاسهای کنکورازکیفیت آن راضی نبودندودانش آموزان سال سوم هم ازحوزه تصحیح  برگهای خودناراضی وازحق خوریهای صورت گرفته شاکی بودندنحوه سازماندهی امکانات مدارس ودبیران هم جای سوال داشته است.مسکن سازان باسدکردن  کوچه وخیابان حقوق دیگران رابه راحتی وبدون برخورد مسئولین مربوطه زیرپا می گذاشتند.بعدفرهنگی که موردهجوم دشمنان است نسبت به دشمن کمترروی آن کارشده ودرموردشبهات ساری وجاری زمان برنامه های خاص وقابل توجهی ازطرف مدیران مربوطه درسطح شهرستان نداشتیم تا بواسطه ی آن  نوجوانان و جوانان منطقه رانسبت به تاکتیکهای عوامل  درون وبرون کشورکه علیه نظام ودین ومذهب اجرا می کنندآگاه سازیم وفکرآنهاراعلیه آن مسلح کنیم
باآمدن سال جدیدکه ازطرف مقام معظم رهبری (مدظله) سال جهاداقتصادی نام نهاده شده است وباتوجه به اینکه ریاست محترم جمهورتلاشهای دولت خودرامسال درجهت اشتغال زایی سوق دادند بیشتر خانواده های گچسارانی انتظاردارندکه باتلاش مسولین محلی فرزندان بیکارشان ازاین چندمیلیون فرصت شغلی درراه سهمی داشته باشند..سایرمشکلات سال قبل مانندآموزش وپرورش هم برخی درکوتاه مدت وبرخی همچون بالابردن آمارقبولی دررشته های خوب دانشگاهی بانخبه پروری  دربلندمدت قابل حل بنظرمی رسدبهرحال مردم شهرستان گچساران انتظارات دارند وتوقع دارند تاازشهرستان نفت خیز  در استخدام امتیازی داشته باشندوروندحل مسائل قبلی وفعلی از سرعت مناسبی برخوردارباشد  ونه اینکه درمواردی شاهدبدتر شدن وضع وحال محل معیشت خودنسبت به قبل باشند.البته نبایدسهم شهروندان رادرحل مشکلات شهرنادیده گرفت بطورحتم مشارکت وهمکاری آنهاراه گشای بسیاری مسائل خواهدبودکه امیدواریم درسال جاری این خواسته اتفاق بیفتد ومردم مسولین رادرروندگره گشایی معضلات خود همراهی کنند.