مردم گچساران و باشت چه کسی را راهی مجلس نهم می کنند؟

افرادی راکه قراراست خود راکاندیدای مجلس نهم کنند رفت وآمدهای خود به شهرهای باشت و گچساران شدت بخشیدند ونماینده فعلی هم که دوران نمایندگیش روبه پایان نهاده است سعی دارد تاغیبت طولانی ودوری ازمردم گچساران و باشت رابا سرزدن به برخی خانواده ها جبران کند وخبر از نشستن وی با افراد خاص ودرجاهای خاص می رسدو تلاش می کند تا دوستانی راکه دراین مدت ازدست داده ویا از وی دلخورشده باشند را بهرنحو ممکن دل آنها را بدست آورد روستاها نیزدرتیررس تبلیغات وی قرارگرفتند اما دراین میان ودرآستانه انتخابات مهم نهم وآزمونی سخت دوباره گچساران و باشتی  ها باید برای نشاندن کسی دیگردرسمت نماینده خود درخانه ملت کمرهمت ببندند وبابصیرت کامل وتیزهوشی خاص اجازه ندهندتااین مسولیت خطیردردست افرادی قرارگیردکه ازعهده ای آن برنیایند لذا باید کاندید با ویژگیهای مطلوب رابرای حوزه خود برگزینند تا مانند حالا انگشت ندامت زیردندان نبرند اما این ویژگیهاعبارتنداز: 

تعهد به ارزشهای اسلامی :

مهمترین وظیفه وکلای ملت اهتمام به اسلام وارزشهای الهی ومعنوی آن است واین ویژگی نه تنها برای وکلای مجلس بلکه برای تک تک مسئولین نظام اسلامی ضروری ولازم است بطوریکه امام علی (ع) درنامه ای به یکی ازکارگزارانش می فرماید:بر تو شایسته است که باهواهای نفسانی مخالفت کرده و از دین خود دفاع کنی هرچند برای توساعتی اززندگی نمانده باشد.امام خمینی (ره)به مردم توصیه فرمودتا بادقت تمام به نمایندگانی رای بدهند که متعبدبه اسلام ووفادار به مردم باشند.

امانتداری:

امام علی (ع)درنامه ای به اشعث ابن قیس یکی ازکارگزارانش می نویسد:(وان عملک لیس لک بطعمه ولکنه فی عنقک امانه) همانا این مسئولیت وپست تو برایت طعمه نیست بلکه امانتی برعهده توست .اگرنمایندگان ازامانت مردم بنحوشایسته پاسداری کنند واختیاراتی راکه ملت به آنها سپرده درجهت اعتلای دین وآبادانی کشوربه کار گیرند رضایت خالق ومخلوق رابراوردمی کنند و سوگندنامه ی خود را نباید فراموش کنند.خداوند متعال نیز امانتداری وعمل به پیمانها را ازشاخصترین صفات مومنان می داند ومی فرماید:والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون .امام خمینی (ره) هم توصیه نمودند:به وکلای متعهد ومسلم وامین رای دهید.

پرهیزازتجمل گرایی:

بطورحتم وکلای اشراف گرا نمی توانند دغدغه خاطرمحرومان ومستمندان جامعه را درک کنند ودردآنان رابفهمند.

رسول خدا(ص)فرمودند:(ان ا... تعالی یکره من عبده ان یراه متمیزا بین اصحابه) دراین موردهم نمایندگان ما نرسیده به مجلس کلی ماشین وخانه و...می ستانند وخود را تافته ی جدا بافته ازمردم می بینند.

استقلال خواهی وبیگانه ستیزی:

خداوند می فرماید:ای اهل ایمان کافران رابجای مومنان دوست خود قرارندهید.نماینده باید حافظ استقلال وتمامیت ارضی کشورباشد.

صداقت درگفتار و رفتار :

امام صادق (ع) فرمودند: "باید صداقت و امانتداری افراد را سنجیده وآنگاه به آنان اعتماد نمود به نماز و روزه افراد فریفته نشوید. اما آنان رابا میزان راستگویی وامانتداری بیازمایید. متاسفانه آنچه مردم شهرستان گچساران و باشت ازآن ترس دارند وازآن لطمه خوردند همین ویژگی بوده یعنی نامزد انتخاباتی باکلی وعده و وعید،چرب زبانی ووعده های توخالی وغیرقابل عمل به مردم می دهد وبعد آنها رابه بوته فراموشی می سپارد وبقول معروف به مردم پشت می کند.وبا انواع دسیسه ها وشعارهای فریبنده وتبلیغات پرزرق وبرق اذهان آنهارامشوش کرده وبرای رسیدن به مقاصد نفسانی خود آرای مردم رابسوی خودجلب می کند بدون تردید وکیل باایمان هیچگاه حق را وارونه نشان نمی دهد وبسوی باطل گرایش پیدانمی کند وازراستی وصداقت گرچه به ضررش باشددست برنمی دارد.

لیاقت وشایستگی:

پیامبراکرم(ص)فرمودند:"هرکس ازمسلمانان کارگزاری رابرمسولیتی بگمارد درحالی که می داند درمیان مسلمانان ازاوشایسته تر و داناتربه کتاب خدا وسنت پیامبر وجود دارد بی تردید به خدا وپیامبراو و جمیع مسلمانان خیانت کرده است".درشناخت این ویژگی نامزدها متاسفانه دردوره های گذشته مردم مشکلاتی داشتند و بااینکه شناخت کافی از برخی کاندیداها نداشتد ولی حس طایفه گری باعث شده تا آرابه نفع کسی باشدکه طایفه اش پرجمعیت ترباشدیعنی طایفه گری رابرشایسته سالاری ترجیح دادندوحالاهمان نماینده درعملکردش همچون افریقایها که درآنجاهم مسئول، شغل رابه هم قبیله ای میدهد وبرای یک سیاستمداریا رهبرنظامی انتخاب افرادقبیله خویش بعنوان نزدیکترین مشاوران خود عقل سلیم شمرده می شود وبرای آن امنیت وتداوم واقتدار را درپی دارد ودرمدت کوتاهی گروهبان به سروانی وکارمند به ریاست می رسد.

شجاعت وشهامت:

امام علی (ع)فرمودند:عظم الخلق فی انفسهم وصغرمادونه فی اعینهم"این ویژگی هم متاسفانه دراکثرنمایندگانی که وکیل مردم گچساران و باشت درمجلس شدندکمتربه چشم خوردوشاهدموضع گیریها واظهارنظرهای خوبی درقبال آنچه مردم این خطه با آن مواجه اندنبودیم وکلای ما درمجلس اینقدرضعیف اند که با ایراد یک نطق ساده ،آن را برای خود بزرگ وبی نظیرتلقی کرده وآنرا درسی دی ها درنقاط مختلف حوزه انتخابی خویش پخش می کنندازطرف دیگرشهامت حضوردرکنارمردم شهرستان خود رابرای پاسخ به مسائل آنان را نداشته وفقط بطورسری وآنهم جهت شرکت درجلسات ویا افتتاح پروژه تشریف فرما می شوندوبجای اینکه خودراخادم مردم بدانند خود را حاکم برآنها می دانند

توجه به محرومان ودرماندگان:

امام راحل(ره)رسیدگی به محرومان ومستمندان جامعه را ازوظایف مهم وکلای مجلس دانسته اند.ونیزفرمودند که وکلای مجلس ازطبقه ای باشند که مظلومیت ومحرومیت مستصغفان ومحرومان جامعه را لمس نموده ودرفکر رفاه آنان باشند.دراین خصوصیت هم عنایت وتوجه نمایندگان منتخب ما اکثرا به خود و اطرافیان بوده وخود وآنها را بجایی رساندند وسهم دیگران ناچیزبوده درکل این افراد ازمقامی که دارند برای رسیدن به مقاصد خود گام بر می دارند وفرموش می کنند که وکیل مردم اند نه وکیل خود ونزدیکان خود.وکیل مسلمان باید این گفتار اما م علی (ع)را آویزه گوش خود قراردهد که فرمودند:"اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان ولاالتماس شئ من فضول الحطام ولکن لنردالمعالم من دینک نظهرالاصلاح فی بلادک فیامن المظلومین من عبادک وتقام المعطله من حدودک "

 مقام معظم رهبری نیزتوصیه به انتخاب دردشناسترین ودردمندترین افراد نسبت به نیازهای مردم کردند.

البته مردم منطقه ماباید جهت انتخاب گزینه مناسب ازاطلاعات سیاسی ونیزقانونی نمایندگان برخوردارباشند چرا که نامزدهای انتخاباتی درتبلیغات خود و نشستهای خود صحبت ازکارهایی می کنندکه درحیطه ای وظایف آنهانیست ازجمله وعده های مختلف درزمینه پروژه های عمرانی ورفاهی درحالیکه بسیاری ازاین وعده ها غیرعملی است.درواقع اینها کارهای عمرانی است که کاردولت است ونماینده کارش قانون گذاری است ونظارت بردستگا ه های اجرای می باشد.لذا باید مردم به چنین بحثهایی توجه داشته باشند وفریب تبلیغات رنگین نامزدها را نخورند. علاوه براین تخصص وتوانایی علمی وعملی داشتن برای نماینده لازم است وفقط تدین کفایت نمی کند.

به هرحال انسان بعنوان اشرف مخلوقات وموجودی که بارامانت الهی رابردوش وی نهاده اندوبناشدکه خلیفه باری تعالی درزمین باشد ودرویژگی قدرت انتخاب وامکان گزینش نسبت به سایرموجودات برتری داردواین انتخاب وگزینش درتعیین سرنوشت نهایی وی موثراست بنابراین طبیعی است که همه انسانها وحتی سایرموجودات که حداقل اختیاروانتخاب رادارندهمواره درپی انتخاب بهترین گزینه می باشند.

بی شک مردم هوشیارگچساران و باشت بابصیرت ودرایت ازهم اکنون درپی انتخاب بهترین گزینه بدون هیچگونه تعصب ویاطایفه گری هستند وخطه خود را ازافرادی که بخواهند با انواع ترفندها ودرجهت مطامع خودگام بردارندجداکرده واجازه نمی دهند تاهمچون انتخاباتی دوره قبل افرادی راهی مجلس شوند که حتی حاضربه حضوردرجمع آنهانباشندوهمواره درپی رساندن خواص به مناصبی خاص باشند نماینده ای که نتوانست ازپتانسیل های موجود شهرستان وجوانان با استعداد آن بهره ببرد.

بطورغیررسمی نامزدها درحال نشست وبحث با افراد مختلف شهرستان جهت جذب آرای آنهاهستند ونماینده فعلی هم درسه سال اخیروجهت کسب مجدد سمت نمایندگی مجلس تبلیغات خود را شروع نموده وپست دهی وپست گیری را درادارات مختلف به راه انداخته اند. بهرحال بایداذعان کردکه تابحال نماینده ای درحد وتوان مردم این خطه نتوانسته به مجلس راه یابدمنطقه ای که پرازجوانان ومردان نامی ازنظرمدیریتی وابداع ونبوغ وابتکار وبامدارک بالای علمی است اماهمچنان امیدواریم که جوانان این شهرستان ها باهوشترازقبل کسی را راهی مجلس نهم کنند که بتواند ازحقوق آنها با تمام شهامت وشجاعت دفاع کند ودرد ومشکلات آنها را به مقامات بالاتربرساند ودرجهت حل آنها دریغ نکند وامین و وفاداربه عهد برای آنان باشد واین زمانی میسرمی شود که ازگذشته عبرت گرفت و رای ارزشمند وسرنوشت سازخود رابه هرکسی نباید داد به ویژه دراین دوره چون که با توجه به ظرفیت های جدید شهرستان بایدکسی وکیل ما درمجلس نهم شود که بتواند ازاین فرصت بدست آمده سود برده وامکان اشتغال جوانان ما را درآنها فراهم کند ویابرامکانات منطقه ازطریق شرکتهای مذکور بیفزاید.

/ 25 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شیفته خدمت نه تشنه قدرت

اینجانب نمایندگی مجلس را به آقای دکتر گرجی در صحنه مجازی تبریک می گویم درست است این ملاک نیست اما حرکت خوبی است نشان از یک حرکت زیبای جوانان است درود بر انان که این پیروزی از آن آنهاست این پیروزی خجسته باد

ایلیا فرخی

بسیار خوشحالم از این آمار درود بر همه مان که تلاش کردیم و تبریک به دکتر گرجی

سید

برام جالبه این همه استقبال

افروزه

با این وضعی که می بینم حسینی رای نمیاره انتخابات بین دکتر گرجی و تاجگردونه دکتر رضایی خورشیدی رو میاره برا دکتر گرجی

محسنی

جوانان در حال رقم زدن طرحی نو در گچسارانند درود بر آنان نه چشمان دریده تاج نه آن سادگی جعفری نه موزی گری حسینی همه با هم دکتر گرجی

دسمال بوزی

مو ایگم دسمال بازل پیروزن ای یار مبارک بادا بابا صبر کن تا اعلام وبه کر بیو ای یار مبارک بادا ....................

محسنی

به دکتر گرجی تبریک می گویم که در نظر سنجی رتبه خوبی دارد

همشهری دبیر

مگر:میزان رای مردم است!!!!اون مربوط به زمان مرحوم امام بود بود الان میزان رای ولی فقیه است

ناشناس

وبلاگ آقاي جعفري http://jafarimajles.blogfa.com/[نیشخند]

ناشناس

وبلاگ آقای قدرت الله حسینی http://hosseinimajles.blogfa.com/ [نیشخند]